Samfunnsansvar

Vi i HTN er opptatt av bedriftens samfunnsansvar.

Dette ansvaret omfatter for vår del blant annet å bidra til at de produkter vi selger tilvirkes og avhendes på en forsvarlig måte. Vi har valgt å være medlemmer i noen organisasjoner som hjelper oss med dette. Disse organisasjonene er Initiativ for etisk handel, Grønt punkt og RENAS.

Renas

Gjennom medlemskapet oppfyller bedriften kravene i avfallsforskriftens kapittel 1.

Grønt Punkt

Grønt Punkt sikrer finansiering av returordningene for emballasje, og drifter selv returordningene for plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.